STRUKTURA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Kadencja 2018-2022


Wszyscy członkowie Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich Komisji problemowych
pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują za swoją pracę żadnych gratyfikacji finansowych.

 


K O M I S J A   Z A K Ł A D O W A

 

Przewodniczący – dr Grażyna Wyder

Z-ca Przewodniczącego - Piotr Stolarski

Skarbnik – Renata Galant

Sekretarz – inż. Sławomir Mielcarz

Członek - dypl. ekon. Bożena Bieżańska

Członek - mgr Marta Fortuna


K O M I S J A   R E W I Z Y J N A

 

Przewodniczący - mgr inż. Grażyna Jaskólska

Członek - Beata Laska

Członek - dr Radosław Maruda


DELEGACI NA WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
REGIONU ZIELONOGÓRSKIEGO

 

Delegat - dr Grażyna Wyder

Delegat - mgr inż. Grażyna Jaskólska


DELEGACI NA WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI

 

Delegat - prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz